Zoek in onze site naar een paddestoel:  
 Met dank aan de Nederlandse Mycologische Vereniging

RODE LIJST 2008

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'deb6307_paddestoelen.rodelijst.rl_ID' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
  Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL 2008 RL 1996